Cyfarwyddwr ar gyfer Cyfeillion
y Ddaear Cymru


 

Yn adrodd i: Gyfarwyddwr Cymunedau a Rhwydweithiau

Yn adrodd dros: Dîm o 4 (yn adrodd i 2 yn uniongyrchol)

Graddfa: Strategol 1 (gydag amrediad o Arweiniad 5 hyd at Strategol 2)

Lleoliad: Caerdydd, gyda rhywfaint o deithio yn y DU fel y bo angen.   
 

 
 

Diben y swyddogaeth

Bydd Cyfarwyddwr Cymru yn cyflawni Strategaeth Cyfeillion y Ddaear yng Nghymru, yn ysbrydoli ac yn arwain tîm sy’n cyflawni canlyniadau amgylcheddol syfrdanol ar gyfer Cyfeillion y Ddaear yng Nghymru yn unol â’r strategaeth sefydliadol.

Bydd y swyddogaeth hon yn cefnogi’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth wrth weithredu’r holl newidiadau sylweddol strategol a nodwyd er mwyn trawsnewid sut y mae Cyfeillion y Ddaear yn ysbrydoli, yn galluogi a rhoi hawl i bobl ddod ynghyd i weithredu er mwyn cefnogi ein nod sefydliadol; gan greu mudiad ar gyfer newid cryfach, mwy dynamig a dylanwadol a nodweddir gan hwyl, cyfeillgarwch a chydgefnogaeth.
 

Timetable

Closing date: 28th June

Friends of Earth interviews: 13th July


Cyfrifoldebau Allweddol

 1. Bod yn eiriolwr dros Gyfeillion y Ddaear yng Nghymru.
 2. Sicrhau bod ymgyrchoedd cyffrous ac enilladwy yn cael eu datblygu a’u gweithredu, sy’n berthnasol i’r amgylchiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru sy’n ysbrydoli pobl o fewn ein mudiad a thu hwnt.
 3. Goruchwylio dylunio a gweithredu strategaeth a fydd yn cyflawni trawsnewidiad ym maint, gwelededd ac amrywiaeth gwerth cymunedau a rhwydweithiau Cyfeillion y Ddaear yng Nghymru.
 4. Darparu gwybodaeth o Gymru er mwyn hysbysu cyfeiriad a gweithgareddau Cyfeillion y Ddaear yn Lloegr, yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon, a fydd yn troi’r penderfyniadau strategol yn gynlluniau a gweithgareddau cenedlaethol a lleol.
 5. Nodi a rhagweld tueddiadau allanol, gan gysylltu’r rhain â’r gweithgareddau yng Nghymru a bwydo gwybodaeth arbenigol i gydweithwyr drwy’r sefydliad.
 6. Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu, adeiladu gallu a llunio cynghrair strategol ar draws cymunedau a rhwydweithiau Cyfeillion y Ddaear.
 7. Sicrhau bod cydymffurfiaeth â pholisïau mewnol Cyfeillion y Ddaear yng Nghymru.
 8. Eirioli ffyrdd o weithio ac ymddygiad cenedlaethol yng Nghymru sy’n gyson â gwerthoedd Cyfeillion y Ddaear a chefnogi cyflawni’r newidiadau sylweddol strategol a nodwyd.  Sicrhau eich bod chi a’r tîm yn ymgysylltu â mentrau sefydliadol, yn cyfrannu yn uniongyrchol fel y bo angen ac yn defnyddio systemau sefydliadol yn effeithiol.
 9. Ymgorffori llawer o arloesi i ddulliau Cymru o weithio, yn unol â bod Cymru yn ganolfan arloesi ar gyfer holl Gyfeillion y Ddaear yn Lloegr, yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon, gan roi adborth ynglŷn â dysgu i rannau eraill o’r sefydliad.
 10. Arwain, datblygu ac ysbrydoli staff: hyfforddi a chefnogi drwy osod amcanion, monitro, adolygu ac ymdrin â materion perfformiad er mwyn eu galluogi nhw i gyrraedd eu potensial a gweithredu ar ran Cyfeillion y Ddaear yn y modd mwyaf effeithiol.
 11. Monitro a gwerthuso effaith ymgyrchoedd a mentrau allweddol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod dysgu a gwella parhaus.
   


+ Ymddygiadau a Disgwyliadau Arweinyddiaeth

 1. Bod yn arweinydd ysbrydoledig i Gyfeillion y Ddaear yng Nghymru, gyda’r cymhelliad i’n hysbrydoli i gyflawni effaith parhaol, mesuradwy i gefnogi ein cenhadaeth a’n pum newid sylweddol.
 2. Gweithio yn llorweddol gyda chydweithwyr sy’n arwain prosiectau, lle y bo’n addas, gan sefydlu mandadau, paramedrau, timau prosiect ac adnoddau eglur, gan sicrhau dosbarthu’r cyfrifoldeb a’r awdurdod i wneud penderfyniadau
 3. Meithrin diwylliant o uchelgais a rennir, arweinyddiaeth ddosbarthedig, cyflawniad effeithiol, cydweithredu, hyblygrwydd, atebion, parch cydfuddiannol a chydgreadigaeth.
 4. Nodi a datblygu atebion effeithiol ar gyfer heriau mewnol.

Ffyrdd o weithio ac ymgysylltu

 1. Gweithio yn llorweddol, ar letgroes ac yn unionsyth ar draws y sefydliad er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl, gan sicrhau bod prosesau staff yn gydweithredol, yn meithrin arloesi ac yn osgoi meddylfryd seilo.
 2. Datblygu cysylltiadau, rhannu arbenigedd a phersbectifau ar draws teulu ehangach Cyfeillion y Ddaear, lleol i fyd-eang, byd-eang i leol.
 3. Cefnogi a chyfranogi er mwyn datblygu diwylliant a systemau rheoli gwybodaeth effeithiol, rhannu dysgu, hyrwyddo diwylliant o fyfyrio agored, arbrofi ac arloesi, a chynnal y defnydd o offer a phrosesau ar gyfer y dibenion hyn.
 4. Eirioli’r trawsnewidiad digidol cyntaf yng Nghymru (yn cynnwys cyfranogi yn llawn mewn mentrau ar draws y sefydliad).

Cysylltiadau Mewnol

 1. Adeiladu a chynnal cyfathrebu a chysylltiadau rhagweithiol, cefnogol ac effeithiol gyda’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.
 2. Sicrhau bod cyfathrebu a chydlynu effeithiol rhwng tîm eich hun a thimau eraill yng Nghyfeillion y Ddaear.
 3. Datblygu cysylltiadau cryf, ymddiriedus gyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys grwpiau, gwirfoddolwyr, cefnogwyr a rhoddwyr lleol, a grwpiau a chynrychiolwyr aelodau Cyfeillion y Ddaear yn Ewrop a Chyfeillion y Ddaear yn Rhyngwladol fel sy’n briodol.
 4. Annog, galluogi, hwyluso a chyfrannu mewn gwaith tîm traws-swyddogaethol.

Cysylltiadau Allanol

 1. Ymgysylltu â’r cyhoedd gydag angerdd, argyhoeddiad ac eglurder ar ran Cyfeillion y Ddaear.
 2. Cynrychioli Cyfeillion y Ddaear ar y lefel uchaf ar eich tir eich hun, gan feithrin rhwydwaith bwerus o eiriolwyr, yn cynnwys cynrychiolwyr o’r cyfryngau, gwleidyddion, gweision sifil, undebau llafur a busnes.
 3. Adeiladu cysylltiadau cryf, ymddiriedus â sefydliadau eraill sy’n ymgyrchu drwy Cymru, gan rannu gwybodaeth ddefnyddiol a chwilio am gyfleoedd ar gyfer cydweithredu lle y bo’n addas.

Manyleb yr Unigolyn

Meini Prawf Hanfodol

 • Y gallu i fod yn arweinydd ysbrydoledig, gyda’r cymhelliad i ysbrydoli staff a gwirfoddolwyr i gyflawni effaith parhaol, mesuradwy.
 • Dealltwriaeth ardderchog o’r cysylltiadau gwleidyddol, cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd penodol yng Nghymru.
 • Sgiliau cyfathrebu da yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, yn cynnwys sgiliau eirioli a dylanwadu tra datblygedig er mwyn ennill calonnau a meddyliau i gefnogi achos.
 • Deall yr ymarferion gorau sydd ynghlwm ag ysgogi, ysbrydoli a datblygu cymunedau i weithredu.
 • Dealltwriaeth ynglŷn â sut y mae’r cyfryngau yn llunio ac yn dylanwadu ar sgwrs gyhoeddus drwy hanes blaenorol o gysylltiadau cyfryngol cryf a phrofiad fel llefarydd ar gyfer y cyfryngau.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal amrediad o gysylltiadau gwaith effeithiol iawn a chyfathrebu materion cymhleth ar gyfer amrediad o gynulleidfaoedd, gan ddefnyddio eiriolaeth a sgiliau dylanwadu tra datblygedig. Sgiliau rhyngbersonol, hwyluso, trafod a chyfathrebu ardderchog; y gallu i ysgogi ac ysbrydoli ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Hanes blaenorol o gyflawni ymgyrchoedd llwyddiannus sy’n denu’r llygad a dylanwadu yn llwyddiannus ar ddeddfwriaeth a newidiadau mawr eraill mewn polisi. 
 • Profiad o weithio’n agos gyda chymunedau a rhwydweithiau er mwyn datblygu a chyflawni ymgyrchoedd dylanwadol.  
 • Dealltwriaeth gref o bwysigrwydd strategol offer digidol er mwyn ymgyrchu yn llwyddiannus. 
 • Profiad ymarferol o weithio gyda grwpiau ymgyrchu lleol, sefydliadau partner a/neu gynghreiriau er mwyn cyrraedd nod cyffredin.
 • Profiad o reoli timau o recriwtio a chynefino at reoli perfformiad, hyfforddi a datblygu.
 • Gallu dangosadwy i gymathu a dadansoddi gwybodaeth yn gyflym ac yn fanwl gywir, llunio penderfyniadau sy’n amserol ac ystyried y risgiau a’r buddion er mwyn datblygu atebion arloesol i broblemau.
 • Agwedd a dealltwriaeth gydweithredol o weithio mewn amgylchedd ymgynghorol.  
 • Ymrwymiad dangosadwy tuag at wella effeithiolrwydd ac effaith sefydliadol.
 • Ymrwymiad dangosadwy tuag at weledigaeth a gwerthoedd Cyfeillion y Ddaear. 
 • Y gallu i deithio o gwmpas Cymru yn rheolaidd a bydd disgwyl i chi ymweld â swyddfeydd eraill y sefydliad drwy’r DU ar sail cynlluniedig, teithio y tu allan i’r DU yn achlysurol, a gweithio y tu allan i oriau’r swyddfa yn achlysurol er mwyn cwrdd â gofynion y swyddogaeth.

Dymunol

 • Gwybodaeth ynglŷn â pholisi amgylcheddol, gwyddorau amgylcheddol neu faterion cyfiawnder amgylcheddol.  
 • Profiad o reoli cyllidebau. 
 • Profiad eang o weithredu yn ddigidol.  
 • Profiad sylweddol o ysgogi all-lein a/neu drefnu cymunedol. 
 • Profiad sylweddol o drefnu digwyddiadau.